Privacybeleid Dealio

Bij Dealio hechten wij veel waarde aan jouw privacy. We verwerken alleen de benodigde gegevens om onze diensten te verbeteren. We behandelen de gegevens die we van jou hebben verzameld en de manier waarop je onze diensten gebruikt met grote zorgvuldigheid. Wij zullen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de situaties waarbij je gebruikmaakt van de website en diensten van Dealio. Dit beleid is geldig vanaf 01-01-2024 en oudere versies vervallen wanneer er een nieuwe versie wordt gepubliceerd. Hierin wordt beschreven welke gegevens wij over jou verzamelen, waarvoor we ze gebruiken, wie er toegang toe heeft en onder welke omstandigheden ze met derden kunnen worden gedeeld. Daarnaast leggen we uit hoe we jouw gegevens opslaan en beschermen tegen misbruik. Ook informeren we je over jouw rechten met betrekking tot de gegevens die je ons hebt verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact opnemen met onze privacycontactpersoon. De contactgegevens vind je aan het einde van het privacybeleid.

Over de gegevensverwerking 

Op deze pagina kun je lezen op welke manieren wij jouw gegevens verwerken, waar wij ze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en wie er toegang kan krijgen tot de gegevens.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Tex

E-mail en mailinglijsten

Gmail
 
Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken we gebruik van Gmail. Deze dienst heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw en onze gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en corruptie. We behandelen al onze e-mails vertrouwelijk en Gmail heeft geen toegang tot ons postvak.
Mailchimp 
 
Wij gebruiken MailChimp om onze e-mail nieuwsbrieven te versturen. Uw persoonlijke informatie, zoals uw naam en e-mailadres, wordt niet door MailChimp voor eigen doeleinden gebruikt. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de 'unsubscribe'-link onderaan elke geautomatiseerde e-mail te klikken. Uw gegevens worden veilig opgeslagen en beschermd door MailChimp, die cookies en andere technologieën gebruikt om het openen en lezen van e-mails te analyseren en de dienstverlening te verbeteren. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te delen met derden.


Payment processors 

Mollie
 
Onze webwinkel maakt gebruik van het platform van Mollie voor het afhandelen van betalingen. Mollie verwerkt uw naam, adres, woonplaats en betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het is mogelijk dat Mollie uw gegevens gebruikt om de dienstverlening verder te verbeteren en deze (geanonimiseerde) gegevens met derden deelt. Alle waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Mollie waarvoor derden worden ingeschakeld. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan toegestaan volgens de wettelijke termijnen.
Pay.nl 
 
Voor de afhandeling van betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van de betaaldienstverlener Pay.nl. Bij het verwerken van betalingen worden uw naam, adres, woonplaats en betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer, door Pay.nl verwerkt. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het is mogelijk dat Pay.nl uw gegevens gebruikt om de dienstverlening verder te verbeteren en deze (geanonimiseerde) gegevens met derden deelt. Als er een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) wordt gedaan, deelt Pay.nl persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Pay.nl waarvoor derden worden ingeschakeld. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan toegestaan volgens de wettelijke termijnen.
Klarna
 
We maken gebruik van het platform van Klarna om (een deel van) de betalingen in onze webwinkel af te handelen. Bij het verwerken van uw betaling, verzamelt Klarna uw naam, adres en woonplaatsgegevens, evenals uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Klarna kan uw gegevens gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en kan in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens delen met derden.

Indien u een aanvraag doet voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit), kan Klarna persoonsgegevens en informatie over uw financiële positie delen met kredietbeoordelaars. De waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn van toepassing op alle onderdelen van Klarna's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Facturatie en boekhouden

Shopify & Afas

Shopify & Afas Wij maken gebruik van Shopify & Afas voor onze administratie en boekhouding. Om jouw bestelling af te ronden, delen wij jouw naam, adres en woonplaats met hen. Deze gegevens worden beveiligd, verzonden en opgeslagen door Shopify & Afas, die passende en georganiseerde maatregelen hebben genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van de gegevens te voorkomen. Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor de eigen doeleinden van Shopify & Afas.

Beoordelingen

WebwinkelKeur
 
Wij verzamelen beoordelingen via het platform van WebwinkelKeur. Om een beoordeling achter te laten via WebwinkelKeur, moet u uw naam en e-mailadres opgeven. Deze gegevens worden door WebwinkelKeur aan ons verstrekt, zodat wij de beoordeling aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam op hun website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting te geven op uw beoordeling. Als wij u uitnodigen om een beoordeling achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur, maar zij gebruiken deze gegevens alleen om u uit te nodigen voor het achterlaten van een beoordeling. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur kan derden inschakelen om hun dienstverlening te verbeteren, maar alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op deze onderdelen van hun dienstverlening.  

Verzenden en logistiek


Doel van de gegevensverwerking

Globaal doel van de verwerking
 
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan Dealio op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Samenwerking bij belasting- en strafrechtelijke onderzoeken
 
Dealio kan in bepaalde gevallen verplicht zijn om jouw gegevens aan de overheid of voor strafrechtelijk onderzoek te verstrekken, conform de wet. In situaties waarin het niet in strijd is met de wet, zijn wij verplicht om jouw gegevens te delen. Als er sprake is van een wetsovertreding, zullen wij het verstrekken van jouw gegevens weigeren.
Bewaar perioden
 
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Jouw rechten
 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen we om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen we jou vragen je te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren we geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Jij hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
 
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Dealio. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics & Facebook
 
Op onze website worden cookies geplaatst door Google en Facebook als onderdeel van de "Analytics" en "Advertentie" diensten. We gebruiken deze diensten om het gedrag van bezoekers op onze website en de reacties op advertenties te volgen en rapporten hierover te ontvangen. Volgens de wetgeving kunnen deze dienstverleners verplicht worden om toegang te verlenen tot deze gegevens. We verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze informatie met Google en Facebook. Door deze informatie te combineren met andere datasets, kunnen Google en Facebook jouw surfgedrag op internet volgen en deze informatie gebruiken om gerichte advertenties (Adwords) en andere diensten en producten aan te bieden. Als derden ook cookies plaatsen via onze website, zullen we dit vermelden in onze privacyverklaring.
Cookies van deze partijen
 
Als softwareoplossingen van derden gebruikmaken van cookies, zullen wij dit vermelden in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacyverklaring

Wij kunnen op elk moment ons privacybeleid wijzigen en de meest recente versie is te vinden op deze pagina. Als het nieuwe beleid gevolgen heeft voor de verwerking van de gegevens die we over jou verzamelen, zullen we je per e-mail op de hoogte stellen. 


Contactgegevens

Email: klantenservice@dealio.nl 
Eigenaar website: IB Ecom 
Vestigingsadres: Radioweg 6 , 1324 KW Almere 
Postadres: Radioweg 6 , 1324 KW Almere 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 55219411 
B.T.W.-nummer: NL002235488B33
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Toevoegen aan verlanglijstVerlanglijst bekijkenVerwijderen uit verlanglijst
Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg.

Return To Shop