Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder andere het volgende verstaan:

Bedenktijd: periode waarin de consument zijn recht op herroeping kan uitoefenen.
Consument: natuurlijk persoon die geen beroep of bedrijf uitoefent en een overeenkomst op afstand sluit.
Duurtransactie: overeenkomst betreffende een reeks producten en/of diensten, verspreid over een bepaalde periode.
Herroepingsrecht: mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden binnen de bedenktijd.
Ondernemer: persoon of entiteit die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: overeenkomst gesloten via een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand. Techniek voor communicatie op afstand: middel gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder fysieke aanwezigheid.

Artikel 2 – De Identiteit van de Ondernemer

Eigenaar website: Dealio Vestigingsadres: Radioweg 6, 1324 KW Almere Postadres: Radioweg 6, 1324 KW Almere Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 55219411 B.T.W.-nummer: NL002235488B33

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument. De consument ontvangt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Bij elektronische overeenkomsten worden de voorwaarden elektronisch verstrekt of op verzoek kosteloos in andere vorm. Bij tegenstrijdigheden gelden specifieke product- of dienstenvoorwaarden, waarbij de gunstigste voor de consument geldt.

Artikel 4 - Het Aanbod

Het aanbod wordt duidelijk aangegeven, inclusief geldigheidsduur en voorwaarden. Het is vrijblijvend en kan gewijzigd worden door de ondernemer. Het bevat gedetailleerde beschrijvingen van aangeboden producten en/of diensten, inclusief prijs, belastingen, verzendkosten, en andere relevante informatie.

Artikel 5 - De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument het aanbod aanvaardt en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bij elektronische aanvaarding bevestigt de ondernemer onmiddellijk de ontvangst. De ondernemer verstrekt alle relevante informatie aan de consument, inclusief rechten en verplichtingen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Wanneer een consument producten koopt, heeft hij of zij het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Deze periode van bedenktijd begint op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens deze bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag alleen worden uitgepakt en gebruikt om te beoordelen of de consument het wil behouden. Als de consument besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product met alle bijgeleverde accessoires en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet de consument dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk of per e-mail aan de ondernemer kenbaar maken. Na deze kennisgeving moet de consument het product binnen 14 dagen retourneren en hij moet kunnen aantonen dat het product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.
Indien de consument na het verstrijken van de termijnen in lid 2 en 3 geen gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht of het product niet heeft teruggestuurd, wordt de koop definitief gesloten.

Artikel 7 - Kosten bij Herroeping

Als de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor zijn rekening. Indien de consument al een betaling heeft gedaan, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit gebeurt onder de voorwaarde dat het product reeds door de ondernemer is ontvangen of dat er overtuigend bewijs van volledige retournering kan worden verstrekt.

Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht

De ondernemer kan ervoor kiezen het herroepingsrecht van de consument uit te sluiten voor producten zoals beschreven in lid 2 en 3. Deze uitsluiting geldt alleen indien de ondernemer dit duidelijk vermeldt in het aanbod, of in ieder geval vóór het afsluiten van de overeenkomst. Het herroepingsrecht kan worden uitgesloten voor producten die:
a. op maat zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument; b. duidelijk van persoonlijke aard zijn; c. niet kunnen worden teruggestuurd vanwege hun aard; d. snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs afhankelijk is van financiële marktfluctuaties waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. losse kranten en tijdschriften betreffen; g. audio- en video-opnamen en computersoftware betreffen waarvan de verzegeling is verbroken; h. hygiënische producten betreffen waarvan de verzegeling is verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is ook mogelijk voor diensten:

a. met betrekking tot logies, vervoer, restaurants of vrijetijdsbesteding op een specifieke datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De Prijs

Gedurende de vermelde geldigheidsduur in het aanbod blijven de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten onveranderd, behalve in het geval van aanpassingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Niettemin kan de ondernemer producten of diensten aanbieden met variabele prijzen als deze prijzen afhankelijk zijn van schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen controle heeft. In dat geval wordt in het aanbod aangegeven dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn en onderhevig kunnen zijn aan marktschommelingen.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als ze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften. Prijsaanpassingen vanaf 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst zijn enkel toegestaan als de ondernemer dit heeft bedongen en:
a. ze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften; of b. de consument het recht heeft om de overeenkomst te beëindigen vanaf de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt.
De prijzen voor producten of diensten vermeld in het aanbod zijn inclusief btw. Ondanks zorgvuldige controle kunnen druk- en zetfouten voorkomen. In geval van dergelijke fouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de onjuiste prijs te leveren, en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor mogelijke gevolgen hiervan.

Artikel 10 - Garantie

De ondernemer waarborgt dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de specificaties zoals vermeld in het aanbod, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en aan de geldende wettelijke en overheidsvoorschriften op de datum van de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, wordt tevens gegarandeerd dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Elke garantie verstrekt door de ondernemer, fabrikant of importeur doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen van de consument die voortvloeien uit de overeenkomst. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De retourzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat.
De garantieperiode van de ondernemer is gelijk aan de fabrieksgarantieperiode. De ondernemer is echter niet aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor individueel gebruik door de consument, noch voor advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen - Indien de consument zelf de geleverde producten heeft gerepareerd en/of bewerkt, of dit heeft laten doen door derden. - Indien de geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, onzorgvuldige behandeling of niet zijn gebruikt in overeenstemming met de instructies van de ondernemer en/of de verpakking. - Indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die door de overheid zijn opgelegd of zullen worden opgelegd met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en Uitvoering

Bij het ontvangen en verwerken van productbestellingen neemt de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.
De leveringslocatie is het adres dat de consument aan de ondernemer heeft verstrekt. Tenzij anders vermeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met spoed, maar binnen uiterlijk 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument heeft ingestemd met een langere leveringstermijn. Indien er vertraging optreedt in de levering of als een bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, wordt de consument hierover binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling geïnformeerd. In dit geval heeft de consument het recht om kosteloos de overeenkomst te ontbinden en aanspraak te maken op eventuele schadevergoeding.
Bij ontbinding conform het voorgaande lid zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien blijkt dat de levering van een besteld product onmogelijk is, zal de ondernemer zich inspannen om een passend alternatief aan te bieden. Het feit dat een vervangend artikel wordt geleverd, zal duidelijk en begrijpelijk worden gecommuniceerd bij de bezorging. In geval van vervangende artikelen blijft het herroepingsrecht van kracht. De kosten voor een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van schade aan en/of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: Duur, Opzegging en Verlenging

Opzegging Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is afgesloten en gericht is op regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, kan op elk moment door de consument worden beëindigd. Hierbij dienen de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand in acht te worden genomen.
Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is afgesloten en gericht is op regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, kan door de consument worden beëindigd tegen het einde van de overeengekomen periode. Dit dient te geschieden conform de overeengekomen opzeggingsregels en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
De consument heeft het recht om deze genoemde overeenkomsten: - Op elk moment zonder beperkingen te beëindigen qua timing of opzegperiode; - Te beëindigen op dezelfde wijze als ze zijn aangegaan; - Met dezelfde opzegtermijn als door de ondernemer bedongen.

Verlenging Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is afgesloten en gericht is op regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd voor een nieuwe periode.
Echter, een overeenkomst voor dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften die voor een bepaalde periode is afgesloten, kan stilzwijgend worden verlengd voor maximaal drie maanden. De consument kan deze verlengde overeenkomst opzeggen tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van maximaal één maand.
Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is afgesloten en gericht is op regelmatige levering van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd als de consument te allen tijde met een opzegtermijn van maximaal één maand kan opzeggen. Voor dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften die minder dan eenmaal per maand worden geleverd, geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.
Een overeenkomst met beperkte duur, zoals een proef- of kennismakingsabonnement voor dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, wordt niet automatisch verlengd en eindigt na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur Indien een overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar, kan de consument deze na één jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen termijn verzetten.

Artikel 13 - Betaling

Tenzij anders afgesproken, dienen de bedragen die de consument verschuldigd is, binnen 7 werkdagen na aanvang van de bedenktijd zoals beschreven in artikel 6, lid 1, te worden betaald. Voor overeenkomsten met betrekking tot dienstverlening begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. De consument moet eventuele foutieve betaalgegevens die zijn verstrekt of vermeld, onmiddellijk aan de ondernemer melden. Indien de consument in gebreke blijft met betalen, heeft de ondernemer het recht om, met inachtneming van de wettelijke beperkingen, redelijke kosten in rekening te brengen die vooraf aan de consument zijn meegedeeld.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen na ontdekking van de gebreken volledig en duidelijk aan de ondernemer te worden gemeld.
Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal de ondernemer reageren. Indien de aard van de klacht meer tijd vereist voor verwerking, zal de ondernemer binnen dezelfde termijn van 14 dagen een ontvangstbevestiging sturen, met daarbij een schatting van wanneer de consument een uitgebreidere reactie kan verwachten.
Als een klacht niet door middel van onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat onderworpen is aan de geschillenregeling.
Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de verplichtingen van de ondernemer, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
Indien de ondernemer de klacht gegrond acht, zal hij naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Juridische geschillen

De wetgeving die van toepassing is op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht, ongeacht of de consument buiten Nederland woont.
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Toevoegen aan verlanglijstVerlanglijst bekijkenVerwijderen uit verlanglijst
Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg.

Return To Shop